Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat (GDPR)
Adatkezelő megnevezése: Természetvédő Turisták „Somogyért” Egyesület
Az adatkezelő címe:  7400 Kaposvár, Béke u. 1. 2/3.
Az adatkezelő elérhetőségei: Benedek Balázs, elnök. email: baldott@gmail.com, tel: +36-20-231-3564. honlap: www.turistak.hu

A www.turistak.hu honlap (a továbbiakban: „honlap”) üzemeltetője maximálisan szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.

A személyes adatok kezelésével és védelmével összefüggő elvek és gyakorlati megvalósulás összefoglalója a www.turistak.hu adatvédelmi szabályzata.   

AZ ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A személyes adatok kezelésének jogi vonatkozásai: 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.): a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1995. évi CXIX. törvény: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 2001. évi CVIII. törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2008. évi XLVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól az adatvédelmi biztos tevékenysége, ajánlásai során kialakult adatvédelmi gyakorlat figyelembevétele.   

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: a regisztrált felhasználók egyértelmű beazonosítása és egymástól történő megkülönböztetése, a regisztráció során megadott adatok alapján a regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása, látogatói statisztikai adatok gyűjtése, a honlap zavartalan és megfelelő működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.   

A KEZELT ADATOK KÖRE: Regisztrácival rendelkező felhasználók esetén: felhasználónév, e-mail cím, feliratkozás időpontja, a látogató IP címe. Regisztráció automatikus módon nem lehetségeg, kizárólag az egyesület vezetése által engedélyezett felhasználóknak, a honlap adminisztrátorának közreműködésével.
Bejelentkezés nélküli látogatók esetében: IP cím.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE: regisztált felhasználók és regisztráció nélküli látogatók.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Adatkezelő a jogszerűen tudomására hozott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.   

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK, ÉS COOKIE-K ADATKEZELÉSI ELVEI: A honlap látogatottsági és webanalitikai szolgáltatások érdekében, valamint a hirdetések kiszolgálására külső szolgáltatókat is igénybe vesz. Ezen szolgáltatók adatkezeléséről a külső szolgáltató honlapán található elérhetőségeken lehetséges részletes tájékoztatás kezdeményezése. (google-analytics.com, photos.google.com). A honlap üzemeltetője a személyre szabott kiszolgálás érdekében a honlapt használó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek segítségével a honlapt használó és a honlap közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik. A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.   

A SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSÁVAL, TÖRLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN: Az érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat). Az érintett kérheti személyes adatai törlését. A személyes adatok törlését vagy módosítását a honlapon található elérhetőségeken, hivatkozásokon lehet kérni, kezdeményezni. Az Adatkezelő az érintett által kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről emailben értesíti az érintettet.
Amennyiben az érintett adat kifejezetten az egyesület megbízásából készült tartalom beküldése céljából került tárolásra (egyesületi rendezvények, túrák, programok kiírása) az érintett közreműködésével és felhasználói neve alatt, abban az esetleg az érintett a létrehozott tartalom törlését nem kérheti, mivel a tartalmat az egyesület saját tulajdonának tekinti. Ebben az esetben az érintett kérheti, hogy a tárolt tartalom a saját neve helyett anonim módon, vagy közös, egyesületi felhasználó neve alatt kerüljön feltüntetésre.

ADATBIZTONSÁG: Az Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.   

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA: Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatra. A honlap használatával a jelen szabályzatban ismertetett feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására. A honlapt használó az aktuális adatvédelmi szabályzatról ezen az oldalon tájékozódhat. A módosítás hatályba lépését követően a honlap használatával a honlapt használó elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Az adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-én lépett hatályba.

Az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően a Természetvédő Turisták „Somogyért” Egyesület, a továbbiakban, mint adatkezelő:

1. A hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
A Természetvédő Turisták „Somogyért” Egyesület nem használhatja fel a birtokába került személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ
A Természetvédő Turisták „Somogyért” Egyesület honlapjának üzemeltetéséhez külső tárhely szolgáltatást vesz igénybe.
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 Cégnév: Szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.
 Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
 A személyes adatok kezelésének a helyei: A szolgáltató székhelye, fiók- és telephelyei, különös tekintettel a szerverek üzemelési helye: 1136 Budapest Victor Hugo utca 18-22.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve  az  elektronikus  kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.